pexels-fauxels-3184465
Magdalena Piszczek - NeedPermit

Magdalena Piszczek

Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca? Współpraca Pracodawcy z Urzędem Pracy

Pracodawcy zatrudniający Cudzoziemców muszą być przygotowani na szereg formalności i niejednokrotne wizyty w urzędach. W zależności od wybranego rozwiązania legalizacyjnego Pracodawca udaje się do właściwego urzędu celem załatwienia sprawy. Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca w Polsce?

Zatrudnianie Cudzoziemca bez zezwolenia na pracę?

Biorąc pod uwagę najprostszą i najszybszą możliwość zatrudnienia Cudzoziemca, będącego obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy, Pracodawca może dokonać wpisu do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy.

W tym celu należy udać się do Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy Cudzoziemcowi.

W celu uniknięcia ponownego wzywania do braków formalnych, najlepiej złożyć komplet dokumentów przy rejestracji. Nieuzupełnienie braków formalnych powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Formularze oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wraz z oświadczeniem o niekaralności Pracodawcy najczęściej można pobrać ze strony internetowej Urzędu Pracy.

Dodatkowo w tej procedurze należy przygotować:

 • kserokopię zapisanych stron paszportu Cudzoziemca,
 • opłatę skarbową w wysokości 30 zł,
 • KRS lub CEIDG firmy.

Uwaga: należy pamiętać, że w przypadku rejestracji oświadczenia przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego właściciela.

Urząd Pracy sprawdzi też zaległości w ZUS-ie

Od 2019 r. Urzędy Pracy weryfikują, czy Przedsiębiorca nie zalega ze składkami w ZUS-ie. W związku z tym należy udać się do ZUS-u w celu uzyskania stosownego zaświadczenia o niezaleganiu.

Jak złożyć oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy Cudzoziemcowi?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy składa i odbiera osobiście Pracodawca lub osoba do tego pisemnie upoważniona. Istnieje jednak możliwość pominięcia wizyty w urzędzie i złożenia wniosku elektronicznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Aby złożyć elektroniczny wniosek – w procedurze oświadczenia o powierzeniu pracy Cudzoziemcowi – należy wykonać następujące kroki:

 1. Wejdź na stronę www.praca.gov.pl.
 2. Wybierz na stronie głównej „Zatrudnianie cudzoziemców”.
 3. Wybierz „Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom”.
 4. Z dostępnej listy urzędów wybierz właściwy Urząd Pracy.
 5. Przejdź do edycji wniosku.
 6. Wypełnij go.
 7. Dołącz załączniki (opłata, kserokopie paszportu).
 8. Wyślij.

Oświadczenia powinny być potwierdzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP.

Urząd Pracy dokonuje wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy Cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń lub odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia.

Podstawa prawna:

 • art. 87 ust. 3 i 4, art. 88 z ust. 1 – 16, art. 90a ust. 1a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 ze zm.).
 • § 5 ust. 1 – 5, § 7 ust. 3 i 12 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345).
 • § 1 – 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2349).
Scroll to Top Call Now Button