jessica-rockowitz-5NLCaz2wJXE-unsplash
Magdalena Piszczek - NeedPermit

Magdalena Piszczek

Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną - procedura

Członkowie rodziny Cudzoziemca mieszkającego w Polsce mogą starać się o tzw. pobyt na podstawie połączenia z rodziną. Jak sprowadzić rodzinę, małżonka czy dziecko do Polski? Poniżej opis warunków, jakie musi spełnić Cudzoziemiec, by zalegalizować pobyt czasowy członków rodziny w Polsce wraz z procedurą.

W jakich przypadkach zatrudniony Cudzoziemiec może sprowadzić do Polski członków swojej rodziny?

Sytuacja ta dotyczy Cudzoziemca przebywającego w Polsce, który posiada m.in. zezwolenie na pobyt stały, pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na podstawie wysokich kwalifikacji, a także w sytuacji posiadania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o ile przebywał na terytorium RP przez co najmniej 2 lata (szczegółowe przesłanki określa art. 159 ustawy o cudzoziemcach).

Kim jest członek rodziny Cudzoziemca?

Członkiem rodziny Cudzoziemca jest osoba pozostająca z nim w uznawanym przez polskie prawo związku małżeńskim, a także małoletnie dziecko Cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w wyżej wymienionym związku (również dziecko adoptowane) oraz dziecko, nad którym sprawuje faktyczną władzę rodzicielską.

Jak przebiega procedura sprowadzania rodziny do Polski?

Procedura polega na złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy we właściwym Urzędzie Wojewódzkim. Zawsze w miejscu właściwym dla miejsca zamieszkania Cudzoziemca.

Ważne jest, aby w trakcie trwania procedury udowodnić okoliczności, które stanowią podstawę ubiegania się o zezwolenie. W tym celu korzystne jest przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów już na etapie składania wniosku i linii papilarnych, co znacznie przyspiesza trwanie postępowania.

W odróżnieniu od standardowej procedury ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, konieczne będzie przedstawienie dokumentów potwierdzających stopnie powinowactwa między członkami rodziny tzn. odpis aktu urodzenia dziecka, akt zawarcia małżeństwa (z tłumaczeniem przysięgłym na język polski).

Dodatkowo należy przedstawić dokumenty poświadczające stabilne i regularne źródło dochodu, umożliwiające pokrycie kosztów związanych z pobytem rodziny Cudzoziemca na terytorium RP. Istotne, że wymagania dotyczące posiadania regularnego i stabilnego źródła dochodu uznaje się za spełnione, gdy koszty utrzymania Cudzoziemca będą pokrywane przez członka rodziny zobowiązanego do jego utrzymania i przebywającego na terytorium RP. Obecnie kwota ta wynosi 528 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie.

Należy mieć na uwadze, że w celu potwierdzenia wskazanych we wniosku okoliczności, urząd może wezwać także o zeznania PIT, zaświadczenia z ZUS, a także zaświadczenie o wynagrodzeniu z pracy.

Następnie, dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. W tym miejscu Cudzoziemiec ma dwie możliwości:

  • zgłoszenie małżonka lub dzieci do ubezpieczenia w zakładzie pracy
  • lub wykupienie na okres pobytu polisy ubezpieczeniowej od kosztów leczenia.

Istotna jest także kwestia wskazania miejsca zamieszkania, potwierdzona umową najmu lub oświadczeniem osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu Cudzoziemcom miejsca zamieszkania.

Pobyt dzieci

Legalizacja pobytu dzieci Cudzoziemca przebywającego na terytorium RP w dużej mierze zależy od statusu pobytowego rodzica. W przypadku, kiedy rodzic posiada zezwolenie na pobyt bezterminowy, a w trakcie jego ważności, rodzina powiększy się o nowego członka, dziecko również otrzymuje zezwolenie na pobyt bezterminowy. Najczęściej jednak legalizacja pobytu małoletnich dzieci odbywa się poprzez złożenie wniosku w imieniu rodziców. Jeśli rodzic–cudzoziemiec przebywa i pracuje na terytorium Polski, należy w trakcie procedury przedstawić wcześniej już wymienione dokumenty. Pełnoletnie dzieci Cudzoziemca składają wniosek osobiście, jednak ich status pobytowy najczęściej łączy się z podjęciem nauki lub pracy na terytorium RP.

Pobyt dziadków

Warto wspomnieć, że w ramach procedury połączenia rodzin, Cudzoziemiec przebywający w Polsce ma także możliwość sprowadzenia swoich dziadków. Postępowanie legalizacyjne przebiega w analogiczny sposób, jednak w celu wykazania stabilnego dochodu można ustanowić notarialnie rentę świadczoną na ich rzecz.

Podstawa prawna:

  • art. 59 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
  • art. 160 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
  • art. 161 ust. 1- 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
  • art. 162 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
  • art. 163 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
  • art. 168 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
  • art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
Scroll to Top Call Now Button