bethany-legg-zX9KPt1Hl_c-unsplash
Magdalena Piszczek - NeedPermit

Magdalena Piszczek

Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Jak cofnąć zakaz wjazdu (po zobowiązaniu do powrotu)?

Rosnąca liczba Cudzoziemców napływających do Polski w poszukiwaniu pracy powoduje, że coraz częściej pojawiają się sytuacje związane z nielegalnym pobytem, nielegalną pracą lub przekroczeniem dopuszczalnego czasu przebywania na terytorium RP i w strefie Schengen. Z kolei polskie zawiłe przepisy związane z pobytem i pracą w Polsce nierzadko przysparzają Cudzoziemcom problemów. Zobowiązanie do powrotu oraz zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i strefy Schengen nie jest jednak ostatecznym „wyrokiem”. Przewidziano bowiem możliwość cofnięcia zakazu wjazdu.

Jakie są przyczyny zakazu?

Art. 302 ustawy o Cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r. określa szczegółowo 16 przesłanek do wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Jedną z najczęściej spotykanych jest sytuacja, w której Cudzoziemiec przebywający w ramach ruchu bezwizowego przekroczył dozwolony czas 90 dni pobytu w każdym okresie 180 dni. Nierzadko zdarza się, iż Cudzoziemiec nie zdąży opuścić terytorium Polski w określonym czasie, ponieważ błędnie obliczył czas trwania pobytu. Niestety, pominięcie chociaż jednego dnia skutkuje wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu.

Sprawa wygląda podobnie w przypadku Cudzoziemca, który nie opuścił RP przed upływem okresu pobytu, do którego był uprawniony na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej.

Kolejnym powodem do wydania decyzji jest wykonywanie pracy bez odpowiedniego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenia.

Ta sama sytuacja dotyczy Cudzoziemców przebywających na terytorium Polski bez ważnej wizy lub dokumentu uprawniającego do legalnego pobytu, gdy były one wymagane.

Często spotykanym przypadkiem jest próba prowadzenia działalności gospodarczej przez Cudzoziemca, niezgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Powszechne jest także uchybienie obowiązku opuszczenia RP w ciągu 30 dni od dnia wydania odmownej decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub stały.

Jakie są konsekwencje zobowiązania do powrotu i zakazu wjazdu dla Cudzoziemca?

Konsekwencją wyżej wymienionych sytuacji jest wydanie przez właściwego miejscowo komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej decyzji o zobowiązaniu do powrotu. Decyzja zawiera termin dobrowolnego powrotu, który wynosi od 15 – 30 dni, liczony od dnia doręczenia decyzji.

Z kolei zakaz ponownego wjazdu na terytorium RP oraz strefy Schengen jest ściśle uzależniony od powodu, dla którego został orzeczony. Najczęściej wynosi od 6 miesięcy do 3 lat w przypadku Cudzoziemca przebywającego bez wymaganej wizy lub przekroczenia trzymiesięcznego, swobodnego poruszania się w obszarze strefy Schengen, nielegalnego przekroczenia granicy lub uchybienia terminu 30 dni od wydania odmownej decyzji w sprawie procedury legalizacji pobytu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej niezgodnie z obowiązującym prawem lub wykonywania pracy bez dokumentów do tego uprawniających organ orzeka zakaz wjazdu na czas od 1 roku do 3 lat.

Z kolei decyzja, w której okres zakazu wjazdu wynosi od 3 do 5 lat dotyczy Cudzoziemców figurujących w bazie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS), a ich pobyt uważany jest za stanowiący zagrożenia dla zdrowia publicznego.

Najdłuższy, 5-letni okres zakazu wjazdu stosowany jest wobec cudzoziemców, którzy nie mogą przebywać w Polsce ze względów obronności i bezpieczeństwa państwa, a ich pobyt jest niepożądany z punktu widzenia ochrony bezpieczeństwa i zachowania porządku publicznego.

Jak cofnąć zakaz wjazdu (po zobowiązaniu do powrotu)? - procedura

Etap 1. Odczekanie odpowiedniego okresu

Cofnięcie decyzji o zobowiązaniu do powrotu może nastąpić na wniosek Cudzoziemca, gdy wykaże, że wykonał on obowiązki wynikające z decyzji, co oznacza, iż opuścił terytorium RP oraz innych państw obszaru Schengen w określonym terminie, a jego ponowny powrót ma nastąpić ze względu na uzasadnione okoliczności.

Wszczęcie procedury cofnięcia zakazu wjazdu może nastąpić dopiero po połowie okresu orzeczonego w decyzji. W praktyce oznacza to, że Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję o zobowiązaniu do powrotu na czas 6 miesięcy, może ubiegać się o cofnięcie zakazu wjazdu po 3 miesiącach liczonych od dnia opuszczenia terytorium RP i strefy Schengen.

Etap 2. Wniosek Cudzoziemca przez pełnomocnika

W procedurze tej należy zwrócić się z pisemnym wnioskiem do organu, który wydał decyzję przez pełnomocnika. Pełnomocnik występuje z wnioskiem o cofnięcie, wnosi opłaty skarbowe (10 zł wniosek i 17 zł pełnomocnictwo), a następnie odbiera odpowiedź w sprawie, by przekazać ją Cudzoziemcowi.

Etap 3. Decyzja organu

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, procedura powinna zakończyć się w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jednak w sprawie szczególnie skomplikowanej może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Kiedy nie będzie cofnięcia zakazu?

Zakazu wjazdu nie cofa się, gdy wjazd lub pobyt Cudzoziemca może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Ta sama zasada obowiązuje w przypadku Cudzoziemca, wobec którego zakaz wjazdu został ponownie orzeczony po wydaniu decyzji o cofnięciu zakazu, a od wydania tej decyzji nie upłynęły 2 lata.

Cofnięcie zakazu wjazdu jest również niemożliwe, gdy Cudzoziemiec nie uiścił należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu Cudzoziemca do powrotu, które był zobowiązany ponieść.

Podstawa prawna:

  • art. 302 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.),
  • art. 303 ust. 1 – 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.),
  • art. 307 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.),
  • art. 310 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.),
  • art. 315 ust. 1 – 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.),
  • art. 318 – 321 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
Scroll to Top Call Now Button