proxyclick-visitor-management-system-3h7j04-6y3Q-unsplash
Magdalena Piszczek - NeedPermit

Magdalena Piszczek

Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Jak zatrudnić Cudzoziemca? Procedura testu rynku pracy (informacja starosty)

Test rynku pracy to procedura uzyskania informacji starosty na temat braku możliwości zatrudnienia na dane stanowisku Polaka lub obywatela UE. W wielu przypadkach jest to dokument niezbędny w procedurze uzyskiwania zezwolenia na pracę dla Cudzoziemca, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Jak wygląda procedura uzyskiwania informacji starosty?

Etap 1. Zgłoszenie do Urzędu Pracy

W celu otrzymania informacji starosty, Pracodawca zgłasza ofertę pracy do powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez Cudzoziemca.

W sytuacji, kiedy nie można wskazać konkretnego miejsca wykonywania pracy, informację wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego pracę.

Do formularza zgłoszenia krajowej oferty pracy należy dołączyć wniosek z prośbą o wydanie informacji starosty. Najczęściej można je pobrać ze stron internetowych Urzędów Pracy.

Etap 2. Starosta sprawdza i może kogoś skierować

Po złożeniu oferty pracy, urząd sprawdzi, czy w rejestrze bezrobotnych i osób poszukujących pracę nie figurują potencjalni kandydaci na wskazane stanowisko. Może zdarzyć się, że urząd skieruje do firmy osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Jeśli Pracodawca odmówi przyjęcia do pracy skierowanego kandydata, starosta wyda informację o możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, co oznacza, że nie można zatrudnić Cudzoziemca.

Czy można odwołać się od decyzji i powołać się np. na to, że osoba przysłana nie spełnia kwalifikacji lub z jakichś innych powodów nie może spełnić oczekiwań Pracodawcy?

Pracodawca może odmówić przyjęcia do pracy skierowanego kandydata, jeżeli nie spełnia on oczekiwań ujętych w ofercie pracy. Odmowa musi być uzasadniona i skonstruowana tak, aby urzędnik nie mógł jej podważyć.

Etap 3. Informacja o braku możliwości zaspokojenia potrzeb

W sytuacji, w której żaden z figurujących w rejestrze bezrobotnych nie ma wystarczających kwalifikacji do podjęcia pracy na wskazanym w ofercie stanowisku lub istnieją okoliczności uniemożliwiające jego zatrudnienie, starosta wydaje informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych. Wówczas Pracodawca może wnioskować o zezwolenie na pracę dla Cudzoziemca.

Ile czasu trwa procedura?

Procedura uzyskiwania informacji starosty trwa nie więcej niż 14 dni, w przypadku gdy nie istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji spośród bezrobotnych figurujących w rejestrze. W przypadku konieczności przeprowadzenia rekrutacji starosta wydaje informację po okresie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty.

Wymóg wynagrodzenia

Przygotowując ofertę pracy, należy pamiętać, że oferowana przez podmiot powierzający pracę pensja nie może być niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę na tym samym lub podobnym stanowisku. Ponadto, starosta nie bierze pod uwagę wymagań wskazanych w ofercie pracy, jeśli są one zaniżone lub zawyżone w kontekście pracy, którą ma wykonywać Cudzoziemiec

Kiedy informacja starosty nie jest wymagana?

Wojewoda wydaje zezwolenia na pracę bez konieczności wnioskowania o informację starosty, gdy dotyczy ono Cudzoziemca, upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ta sama sytuacja dotyczy obywateli państw graniczących z Polską oraz państw, z którymi RP współpracuje w zakresie migracji zarobkowych. Na tej podstawie obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, którzy w okresie poprzedzającym złożenie wniosku wykonywali pracę przez co najmniej 3 pełne miesiące na rzecz tego samego Pracodawcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania i na umowie o pracę, przedstawiając odpowiednie dokumenty, (tj. zarejestrowane oświadczenie, umowa o pracę, ZUS RCA za poprzednie miesiące) zostają zwolnieni z wnioskowania o informację starosty. Warunek ten dotyczy Cudzoziemców, którzy będą kontynuowali zatrudnienie na tym samym stanowisku i w warunkach nie gorszych niż wskazane w poprzedzającym oświadczeniu.

Wyjątek stanowi także ubieganie się o przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego Cudzoziemca, wykonującego pracę na rzecz tego samego Pracodawcy i na tym samym stanowisku.

Z informacji starosty są zwolnione również zawody związane z pracami pielęgnacyjno-opiekuńczymi oraz Cudzoziemcy zatrudniani jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym.

Kolejne przypadki to Cudzoziemcy z grupy sportowców i trenerów sportowych, jeśli wykonują pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zwolnienie z wnioskowania o informację starosty dotyczy także lekarzy i dentystów, którzy odbywają szkolenie lub przebywają na specjalizacji.

Jakie jeszcze inne prace mogą być bez testu rynku?

Warto zaznaczyć, że wojewoda właściwy ze względu na główne miejsce wykonywania pracy Cudzoziemca określa listę tzw. zawodów deficytowych, w których Cudzoziemcy mogą podjąć pracę bez testu rynku pracy. Obecnie znaczącym ułatwieniem w procedurach związanych z zatrudnianiem Cudzoziemców jest Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 28 czerwca 2018 r. W rozporządzeniu zawarty został ogólnokrajowy wykaz, w którym znalazło się 289 zawodów ujętych w 32 grupach elementarnych.

Podstawa prawna:

  • art. 1987 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz 1265, z późn. zm.),
  • art. 88 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz 1265, z późn. zm.),
  • art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz 1265, z późn. zm.),
  • art. 88c ust. 1a-8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz 1265, z późn. zm.),
  • art. 87 ust. 1 pkt 1-11 ustawy o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.),
  • § 1 – 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2015 r. poz. 97),
  • §1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2347).
Scroll to Top Call Now Button