visa-3109800_1280
Magdalena Piszczek - NeedPermit

Magdalena Piszczek

Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Jakich zezwoleń potrzebujesz, by legalnie przebywać w Polsce? Jakie dokumenty uprawniają Cudzoziemców spoza UE do pobytu czasowego lub stałego w Polsce?

W Polsce podstawowym dokumentem, jakim przedstawiają się obywatele krajów spoza Unii Europejskiej jest paszport z ważną wizą, wydaną w konkretnym celu. Jednak od 11 czerwca 2017 roku obywatele m.in. Ukrainy i Gruzji mogą korzystać z ruchu bezwizowego w ramach UE, przekraczając granicę z paszportem biometrycznym. Ruch bezwizowy uprawnia do pobytów turystycznych, jednak po uzyskaniu stosownego oświadczenia, możliwe jest podjęcie przez cudzoziemca pracy. Pobyt w ramach ruchu bezwizowego nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu.

Jak przedłużyć pobyt bezwizowy?

Jest jednak możliwość przedłużenia legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce w ramach ruchu bezwizowego. W trakcie toczącej się przed wojewodą procedury o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, w przypadku gdy wniosek nie zawiera braków formalnych, Cudzoziemiec otrzymuje do paszportu stosowną stampilę (pieczątkę), która uprawnia go do legalnego przebywania na terytorium Polski do momentu wydania prawomocnej decyzji w sprawie.

Co, jeśli złożyłem wniosek o pobyt czasowy i pracę, ale legalny pobyt w ramach ruchu bezwizowego kończy mi się za kilka dni?

Zdarza się, że cudzoziemiec, który przyjechał na ruchu bezwizowym, złożył wniosek o pobyt czasowy i pracę w ostatnim dniu legalnego pobytu, otrzymując przy tym stampilę od właściwego wojewody. Oznacza to, że przez cały czas trwania procedury przebywa w Polsce legalnie, mimo wyczerpania 3-miesięcznego limitu przebywania na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego. Istotne jest, iż może on wyjechać do kraju pochodzenia, jednak w przypadku powrotu konieczne będzie uzyskanie wizy.

Jakie są rodzaje wiz dla Cudzoziemców w Polsce?

Cudzoziemcy spoza strefy EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), mają prawo do przebywania na terytorium Polski na podstawie m.in. Wizy Schengen typu C. Ten rodzaj wizy uprawnia do pobytu przez czas nieprzekraczający 90 dni w 180-dniowym okresie, które liczone są od daty wjazdu (analogicznie do ruchu bezwizowego).

Inny typ wizy stanowi Wiza krajowa typu D. Jest to tzw. wiza długoterminowa, uprawniająca do wielokrotnego wjazdu i wyjazdu z Polski i jej termin ważności może wynieść maksymalnie 365 dni, a ilość dni przyznanych zależny jest od indywidualnej decyzji konsula.

Co to jest Karta pobytu i czym się różni od wiz?

Kolejny dokument stanowi Karta pobytu, która wraz z ważnym dokumentem podróży pozwala na swobodne przekraczanie granic bez konieczności ubiegania się o wizę.

Jak zdobyć kartę pobytu w Polsce? Kto może starać się o kartę pobytu?
Kartę pobytu uzyskuje Cudzoziemiec, który posiada:

– zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (ważną maksymalnie 3 lata),
– zezwolenie na pobyt stały (10 lat),
– zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego (5 lat).

Karta pobytu stanowi także dokument uprawniający do przebywania na terytorium RP cudzoziemców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt z tytułu statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany.

Dla kogo zezwolenie w ramach małego ruchu granicznego?

Dodatkowo w przypadku osób zamieszkujących w lwowskim oraz łuckim okręgu konsularnym istnieje możliwość przekraczania granicy na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. Na przekraczania granicy do 60 dni każdorazowo od dnia przekroczenia granicy, ale nie więcej niż łącznie 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego przekroczenia granicy. Istotne jest, że dokument ten nie uprawnia do podjęcia pracy na terytorium RP.

Czy mogę starać się o zezwolenie na pracę niezależnie od tego, jaki mam dokument pobytowy?

Tak, do wszystkich, ale z wykluczeniem pracownika, który przyjechał do Polski na podstawie wizy wydanej na pracę sezonową. Nie ma on prawa starać się on o wyrobienie pobytu czasowego z dostępem do rynku pracy. Może on na tej podstawie przebywać do czasu ważności wizy.

Co to jest Karta Polaka?

Na koniec należy jeszcze podnieść temat Karty Polaka, która budzi wiele wątpliwości w kwestii dokumentu upoważniającego do legalnego pobytu. Karta Polaka jest jedynie dokumentem poświadczającym przynależność do narodu polskiego. Nie stanowi jednak dokumentu potwierdzającego zgodę na pobyt czasowy, pobyt stały, czy też braku konieczności wyrabiania wiz w celu przekroczenia granicy.

Do czego uprawnia Karta Polaka? Co daje?
Cudzoziemiec posiadający Kartę Polaka ma możliwość podjęcia legalnej pracy bez konieczności ubiegania się o zezwolenie na pracę. Co więcej, może również prowadzić działalność gospodarczą na takich zasadach jak obywatele RP.

Jeśli przeraża Cię myśl o spotkaniu z urzędnikiem, stresują Cię skomplikowane procedury i zawiłe przepisy prawne – oddaj sprawy w nasze ręce! Wspólnie przygotujemy dokumenty, szybko i sprawnie załatwimy wszelkie formalności – skontaktuj się z nami.

Podstawa prawna:

 • art. 37 – 48 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
 • art. 58, 59 ust. 1 – 3, 60 ust. 1 – 2, 63, 64 ust. 1 – 4, 66 ust. 1 – 6, ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
 • art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
 • art. 226 pkt. 1 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
 • art. 240 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
 • art. 2 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1280 ze zm.).
 • art. 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1280 ze zm.).
 • art. 6 ust. 1 pkt. 1 – 2 ustawy o Karcie Polaka (Dz.U. 2007 nr 180 poz. 1280 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wiz dla cudzoziemców z dnia 7 lutego 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 343).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie przedłużania wiz dla cudzoziemców z dnia 5 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 593).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców z dnia 28 kwietnia 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 560).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. U. UE L 133 z dnia 22 maja 2017 r.).
Call Now ButtonScroll to Top