Co daje Cudzoziemcowi karta stałego pobytu i jak ją uzyskać?
Magdalena Piszczek - NeedPermit

Magdalena Piszczek

Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Co daje karta stałego pobytu i jak ją uzyskać?

Zdobycie przez Cudzoziemca zezwolenia na pobyt stały znacznie ułatwia funkcjonowanie w Polsce. Czym jest stały pobyt? Kto może o niego aplikować? Jak przejść przez procedurę?

Czym jest pobyt stały?

Na podstawie decyzji administracyjnej o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały Cudzoziemiec uzyskuje prawo do mieszkania i dostępu do rynku pracy bez konieczności wnioskowania o dodatkowe zezwolenia. Ponadto karta stałego pobytu otrzymana po pozytywnym rozstrzygnięciu, uprawnia Cudzoziemca do podróżowania w strefie Schengen w celach turystycznych przez okres 90 dni w ciągu 180 oraz do prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.
Decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały wydawana jest przez właściwy Urząd Wojewódzki na czas nieoznaczony, natomiast karta podlega wymianie po 10 latach. W okresie swojej ważności karta stałego pobytu stanowi jednocześnie dokument potwierdzający tożsamość Cudzoziemca oraz uprawnia go wraz z dokumentem podróży do wielokrotnego przekraczania granicy.

Uwaga: Uzyskanie karty stałego pobytu oznacza swobodny i nieograniczony dostęp wyłącznie do polskiego rynku pracy.

Kto może aplikować o pobyt stały?

Ustawa o cudzoziemcach z 12 grudnia 2013 r. określa dokładnie okoliczności udzielania zezwolenia na pobyt stały. Poniżej znajdują się przesłanki, na podstawie których Cudzoziemcy najczęściej aplikują o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Pobyt stały może otrzymać Cudzoziemiec, który:

 • pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem Polski – Cudzoziemiec musi pozostawać w małżeństwie uznawanym przez polskie prawo przez co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Dodatkowo bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku powinien mieszkać w Polsce nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata na podstawie decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy wydanego z uwagi na małżeństwo z obywatelem Polski.
 • posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe.
 • posiada polskie pochodzenie – za osobę posiadająca polskie pochodzenie uznaje się osobę deklarującą przynależność do narodu polskiego i posiadającą co najmniej jednego z rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków narodowości polskiej. Jednocześnie osoba ta musi wykazać swój związek z polskością poprzez znajomość języka polskiego, polskiej kultury i tradycji.

Zezwolenie na pobyt stały mogą także uzyskać:

 • małoletnie dzieci Cudzoziemca, który przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.
 • małoletnie dzieci obywateli Polski.

Jak przebiega procedura uzyskania karty stałego pobytu? Jakie są wymagane dokumenty?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały należy złożyć w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Cudzoziemca. Formularz wniosku można znaleźć na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego.

Wraz z wnioskiem Cudzoziemiec powinien dołączyć:

 • 4 fotografie biometryczne,
 • kserokopię ważnego dokumentu podróży wraz z oryginałem do wglądu,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 640 zł,
 • umowa najmu mieszkania,
 • ubezpieczenie.

Jeśli Cudzoziemiec jest zatrudniony, potrzebny będzie również raport ZUS RCA, w innym przypadku polisa ubezpieczeniowa na okres pobytu w Polsce. Cudzoziemcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w Polsce powinni przygotować KRS lub CEIDG. Należy także wykazać, że posiada się stabilne i regularne źródło dochodu.

Ponadto, biorąc pod uwagę, na jakie okoliczności aplikuje Cudzoziemiec, należy przygotować dodatkowe dokumenty, potwierdzające dane zawarte we wniosku oraz uzasadniające aplikację.

Uwaga: Wniosek na pobyt stały Cudzoziemiec powinien złożyć najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu.

Karta stałego pobytu dla małżonka obywatela polskiego

W przypadku aplikowania o pobyt stały ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim konieczne będą:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa – ważne, aby był wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku;
 • kserokopia dowodu osobistego małżonka – może zdarzyć się, że urząd poprosi o kopię notarialną.

Jeżeli małżeństwo posiada wspólne dzieci, należy również dołączyć ich odpisy aktów urodzenia.

Dodatkowo Cudzoziemiec powinien przygotować zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z właściwego Urzędu Skarbowego.

Karta stałego pobytu dla dziecka

W przypadku małoletnich dzieci Cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta Unii Europejskiej w Polsce należy dołączyć:

 • odpis aktu urodzenia dziecka,
 • kopie decyzji legalizacyjnej lub karty pobytu Cudzoziemca.

Z kolei dla dzieci obywateli polskich, oprócz aktu urodzenia dziecka, konieczne będzie dołączenie kopii dowodu osobistego opiekuna prawnego.

Jak długo będziesz czekać na decyzję?

Termin rozstrzygnięcia według kodeksu postępowania administracyjnego wynosi miesiąc, jednak z uwagi na dużą ilość wniosków napływających do urzędów wojewódzkich oraz weryfikacji dokumentów czas załatwienia sprawy wynosi średnio od 3 do 6 miesięcy.

Skompletowanie wszystkich wymaganych dokumentów bywa trudne i czasochłonne. Jednak dostarczenie ich na samym starcie procedury znacznie ułatwia i przyspiesza proces uzyskiwania pozytywnej decyzji. Oddaj swoją sprawę w dobre ręce! Szybko i sprawnie załatwimy wszelkie formalności – skontaktuj się z nami.

Podstawa prawna:

 • art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
 • art. 198 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
 • art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
 • art. 202 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
 • art. 203 ust. 1 – 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
 • art. 206 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
 • art. 207 ust. 1 – 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
Call Now ButtonScroll to Top