foto-pettine-IfjHaIoAoqE-unsplash
Magdalena Piszczek - NeedPermit

Magdalena Piszczek

Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Małżeństwo Obywatela Polski z Cudzoziemcem - procedury, obowiązki i przywileje

Z każdym rokiem obserwujemy w Polsce wzrost małżeństw mieszanych (binacjonalnych) będących skutkiem migracji pracowników i ich osiedleniem się na stałe na terytorium Polski. Jakie procedury musi przejść Cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego, aby przebywać w Polsce legalnie oraz jakie przywileje może uzyskać?

Pobyt czasowy

Po zawarciu małżeństwa z obywatelem RP Cudzoziemiec ma prawo ubiegać się o zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy. Jest ono wydawane na okres do dwóch lat (z możliwością przedłużenia). Zwykle kolejne zezwolenia są wydawane na 3 lata. Cudzoziemiec składa wniosek w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Po upływie 3 lat pobytu Cudzoziemiec może starać się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Procedura udzielania zezwolenia na pobyt czasowy dla małżonka obywatela polskiego

Krok 1. Złożenie wymaganych dokumentów

W zależności od funkcjonowania danego Urzędu Wojewódzkiego, Cudzoziemiec może złożyć wniosek przez dziennik podawczy, wysłać pocztą na adres właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub umówić konkretny termin. Dokumenty, jakie powinien przygotować w celu spełnienia wymogów formalnych to:

  • czytelnie wypełniony wniosek (w dwóch egzemplarzach), 
  • kopia paszportu (z oryginałem do wglądu),
  • 4 fotografie biometryczne,
  • przy osobistym stawiennictwie złożenie linii papilarnych,
  • opłata skarbowa za wniosek. 

Dodatkowo należy dołączyć:

  • aktualny odpis aktu małżeństwa (ważne, aby był wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku),
  • kopie dowodu osobistego małżonka (z oryginałem do wglądu).

Warto zaznaczyć, że w procedurze uzyskiwania zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na małżeństwo z obywatelem RP nie są brane pod uwagę dochody przeliczane na członka rodziny oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Krok 2. Przesłuchanie

W trakcie postępowania Cudzoziemiec wraz z małżonkiem zostanie wezwany na przesłuchanie, podczas którego wojewoda sprawdza, czy małżeństwo nie zostało zawarte w celu obejścia ustawy o cudzoziemcach. W praktyce inspektor prowadzący postępowanie zadaje pytania dotyczące faktów z życia prywatnego małżonków. Z praktyki wiemy, że zdarzają się pytania o szczegóły typu kolor odkurzacza czy dywanu w mieszkaniu, dlatego najlepiej odpowiadać zgodnie z prawdą. W celu zbadania wiarygodności małżonków wojewoda może wezwać na przesłuchanie świadków, zazwyczaj wybierając kogoś z rodziny.

Krok 3. Raport Straży Granicznej

Duże znaczenie w procedurze ma raport przygotowany przez Straż Graniczną. Funkcjonariusze SG przeprowadzają wywiad środowiskowy, dodatkowo mogą odwiedzić małżonków, aby sprawdzić, czy rzeczywiście mieszkają razem i wspólnie utrzymują gospodarstwo domowe.

Dodatkowe przywileje małżonka obywatela polskiego

Cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela RP oprócz możliwości legalizacji pobytu w Polsce, może wykonywać pracę bez uzyskiwania dodatkowych zezwoleń. Ponadto otrzymuje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach obowiązujących obywateli RP.

Kolejnym przywilejem są ułatwienia w nabywaniu przez nich nieruchomości (po okresie 5-letniego przebywania na terytorium RP na podstawie karty stałego pobytu). Cudzoziemiec może także ubiegać się o nadanie obywatelstwa.

Scroll to Top Call Now Button