cytonn-photography-n95VMLxqM2I-unsplash
Magdalena Piszczek - NeedPermit

Magdalena Piszczek

Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Jak legalnie zatrudnić Cudzoziemca? Współpraca Pracodawcy z Urzędem Wojewódzkim.

Z jakimi urzędami będzie miał styczność Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca? Przyglądnijmy się współpracy Pracodawcy z Urzędem Wojewódzkim w zakresie uzyskania zezwolenia na pracę.

Jakie są typy zezwoleń na pracę?

Przepisy wskazują 5 typów zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydawanych przez Wojewodę: typ A, typ B, typ C, typ D oraz typ E.

Pracodawcy najczęściej wnioskują o zezwolenie typu A. Przeznaczone jest ono dla cudzoziemca, który wykonuje pracę w Polsce na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się w Polsce.

Jakie są etapy ubiegania się o zezwolenie na pracę dla pracownika-cudzoziemca?

Etap 1. Przygotowanie dokumentów

Zaktualizowany wzór wniosku wraz z pozostałymi dokumentami, które należy złożyć jest najczęściej dostępny na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego. Złożenie kompletu dokumentów znacznie przyspiesza załatwienie sprawy. Jakie dokumenty należy złożyć, aby uniknąć wezwania do uzupełnienia braków?

1. Kompletnie uzupełniony wniosek.
2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 100 zł.
3. Oświadczenie o niekaralności podmiotu powierzającego pracę – nie może być podpisane przez pełnomocnika.
4. CEIDG lub KRS.
5. Kserokopię dowodu osobistego podmiotu powierzającego pracę w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej.
6. Kserokopię zapisanych stron paszportu cudzoziemca.
7. Informację starosty, jeśli zawód wykonywany przez Cudzoziemca nie znajduje się na liście zawodów zwolnionych.

Etap 2. Wydanie decyzji

Jak długo trzeba czekać na wydanie decyzji? Ustawowy termin na wydanie decyzji to miesiąc, jednak w przypadkach szczególnie uzasadnionych procedura może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużone.

Ważne: Zezwolenia wydawane są dla konkretnego Pracodawcy, konkretnego cudzoziemca oraz w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku, na okres oznaczony datami.

Etap 3. Wiza

Po uzyskaniu zezwolenia od wojewody cudzoziemiec może ubiegać się o wizę. Czy pracownik zawsze musi wnioskować o wizę? Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek o pobyt czasowy i pracę, a w trakcie trwania procedury zamierza zmienić pracodawcę, na którego rzecz będzie wykonywał pracę w oparciu o zezwolenie, może po jego uzyskaniu rozpocząć pracę bez wyrabiania nowej wizy, o ile posiada w paszporcie stampilę potwierdzającą złożenie wniosku na pobyt czasowy i pracę.

Etap 4. Umowa, zgłoszenie do ZUS-u i odbiór decyzji

Kolejnym etapem jest przygotowanie umowy o pracę lub zlecenia, zgodnie z warunkami wskazanymi w zezwoleniu oraz zgłoszenie pracownika do ZUS-u. Pracodawca odbiera dwa egzemplarze decyzji – jeden dla cudzoziemca, natomiast drugi powinien znaleźć się w aktach osobowych pracownika.

Co, jeśli nastąpi zmiana warunków zatrudnienia w trakcie trwania umowy?

Zdarza się, że w trakcie trwania umowy Pracodawca planuje zmienić warunki wynagrodzenia. W tej sytuacji, jeśli stanowisko nie ulega zmianie, wystarczające będzie podpisanie aneksu do umowy. Ważne jest, że wynagrodzenie nie może być niższe, niż wskazane w zezwoleniu.

Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca

Jako Pracodawca powinieneś wiedzieć, że w sytuacji, w której Twój pracownik przebywa w Polsce i pracuje nielegalnie, czeka Cię podczas kontroli wysoki mandat, a Cudzoziemca zobowiązanie do opuszczenia kraju oraz zakaz wjazdu. My pomagamy uniknąć takich sytuacji. Jeśli chcesz mieć wszystkie formalności poprawnie zrobione – skontaktuj się z nami.

Pytania od naszych Klientów

PYTANIE nr 1

Czy jako Pracodawca mogę zatrudnić Cudzoziemca (obywatela Tunezji), któremu w kwietniu br. Wojewoda wydał zezwolenia na pobyt czasowy do 2022 roku. Cudzoziemiec ma na karcie pobytu wpisaną adnotację „dostęp do rynku pracy’ i otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 158 ust. 1 pkt 1. Ustawy o cudzoziemcach. Czy potrzebuję zezwolenia na pracę dla tej osoby?

Rozwiązanie

Biorąc pod uwagę podstawę prawną, na którą zostało wydane zezwolenie na pobyt czasowy (tj. małżeństwo z obywatelką RP), Cudzoziemiec ma prawo do pracy bez konieczności posiadania dodatkowych zezwoleń na pracę.

PYTANIE nr 2

Czy mogę zatrudnić Cudzoziemca będącego absolwentem studiów wyższych na polskiej uczelni (studia stacjonarne, licencjat) bez dodatkowego zezwolenia na pracę? Czy w tej sytuacji będzie miało zastosowanie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 roku par. 1 pkt 15? Czy w takiej sytuacji student może podjąć tę pracę bez zezwolenia na posiadającej jeszcze wizie studenckiej, czy też musi posiadać jakiś inny tytuł pobytowy? Do jakich sytuacji ma zastosowanie ww. przepis rozporządzenia?

Rozwiązanie

Jeżeli Cudzoziemiec jest absolwentem studiów stacjonarnych, może podjąć pracę bez dodatkowych zezwoleń o ile posiada legalny pobyt. W tej sytuacji legalny pobyt warunkuje termin ważności wizy. Aby Cudzoziemiec mógł kontynuować zatrudnienie mimo upływu ważności wizy, powinien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę we właściwym urzędzie wojewódzkim ze względu na miejsce zamieszkania.

Podstawa prawna:

  • § 1 – 8 Rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. 2017 poz. 2345).
  • art. 98 ust. 1, art. 105 ust. 1-3, art. 106 ust. 1-6, art. 114 ust. 1, art. 120 ust. 1-4 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
Call Now ButtonScroll to Top