marten-bjork-6dW3xyQvcYE-unsplash (1)
Magdalena Piszczek - NeedPermit

Magdalena Piszczek

Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Zezwolenie na pracę i pobyt a zmiana pracodawcy

Załóżmy, że Cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
i pracę. Jednak w trakcie jego rozpatrywania uznał, że chce zmienić pracodawcę. Co
więcej, podjęcie zatrudnienia na rzecz nowego pracodawcy wymaga przeprowadzki
do innego województwa. Co robić?

Krok 1. Podanie o przeniesienie sprawy

Procedura udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę odbywa się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Cudzoziemca. W sytuacji zmiany miejsca zamieszkania, Cudzoziemiec ma prawo przenieść procedurę. Strona składa wówczas podanie o przekazanie sprawy według właściwości, podając dane organu, do którego należy przekazać wniosek. Czas oczekiwania na przekazanie sprawy wynosi około miesiąca, ale należy mieć na uwadze, że może on ulec wydłużeniu.

Krok 2. Dołączenie kluczowych dokumentów

Następnie w celu uzyskania pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy, Cudzoziemiec powinien dołączyć kluczowe dokumenty:

  • uzupełniony i czytelnie podpisany przez nowego pracodawcę Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie Cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy,
  • KRS lub CEIDG,
  • umowę o pracę lub umowę zlecenie,
  • zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS ZUA,
  • dokument poświadczający zamieszkanie np. umowa najmu mieszkania,
  • nowe pozwolenia na pracę to jest oświadczenie o powierzeniu pracy obcokrajowcowi lub zezwolenie na pracę typu A .

Biorąc pod uwagę czas trwania procedury, urząd może wezwać o przedstawienie raportów miesięcznych ZUS RCA za przepracowane miesiące.

Co, jeśli Cudzoziemiec nie jest jeszcze zatrudniony?

Jeśli Cudzoziemiec w trakcie trwania procedury nie jest zatrudniony i rozpocznie pracę dopiero po uzyskaniu decyzji legalizacyjnej, należy zamiast raportów ZUS dostarczyć polisę ubezpieczeniową od kosztów leczenia i umowę, której rozpoczęcie jest uwarunkowane od uzyskania pozytywnej decyzji na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy. Dodatkowo należy dołączyć pismo przewodnie, w którym Cudzoziemiec zwraca się z prośbą o wydanie decyzji na nowego pracodawcę.

Dzięki tej procedurze Cudzoziemiec może nawet kilkukrotnie zmieniać pracodawcę, o ile decyzja w sprawie nie została wydana. W przypadku uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia, chcąc rozpocząć pracę w innej firmie, należy złożyć nowy wniosek.

Krok 3. W razie utraty pracy – 15 dni na zawiadomienie

Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o kartę pobytu a zmianę pracodawcy? Warto zaznaczyć, że karta pobytu uzyskana w procedurze zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest niejako „przypisana” do konkretnego pracodawcy. Wobec tego, w momencie ustania stosunku pracy Cudzoziemiec musi zawiadomić pisemnie właściwego wojewodę o utracie pracy w terminie 15 dni roboczych. Jeżeli Cudzoziemiec zawiadomił wojewodę w określonym terminie jego zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie może zostać cofnięte w okresie 30 dni liczonych od daty zgłoszenia zawiadomienia. Przez ten okres Cudzoziemiec ma czas na znalezienie nowej pracy i złożenie nowego wniosku legalizacyjnego.

 

Podstawa prawna:

  • art. 19, art. 41 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 ze zm.),
  • art. 104 ust. 1, art. 114 ust. 1 – 5, art. 120 ust. 1 – 4, art. 121 ust. 1 – 2 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
Scroll to Top Call Now Button