roman-chyller-riv2v-BzNcw-unsplash (1)
Magdalena Piszczek - NeedPermit

Magdalena Piszczek

Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Jak przedłużyć legalność pobytu pracownika w Polsce?

Zdarza się Pracodawcy zapomnieć o istotnym pod względem legalnego zatrudniania terminie ważności wizy czy paszportu biometrycznego cudzoziemca. Wówczas okazuje się, że kluczowy dla firmy pracownik musi wyjechać w celu wyrobienia nowej wizy. W tym czasie, aby nie rozwiązywać umowy o pracę, powinien przebywać na urlopie bezpłatnym lub w przypadku umowy zlecenia – nie podejmować pracy.

Przedłużenie pobytu pracownika cudzoziemca krok po kroku

Najprostszym sposobem na przedłużenie legalnego pobytu pracownika w Polsce jest złożenie wniosku o pobyt czasowy i pracę we właściwym urzędzie wojewódzkim ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu.

W sytuacji, w której pracownik wykonuje pracę na podstawie zezwolenia typu A czy oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, może kontynuować zatrudnienie, jeżeli dokumenty poświadczające legalność pracy są dalej aktualne.

Co więcej, jeśli cudzoziemiec na dzień złożenia wniosku przepracował przynajmniej 90 dni na umowie o pracę i będzie kontynuował pracę na tym samym stanowisku i w warunkach nie gorszych niż wskazane we wcześniejszym zezwoleniu i umowie, może kontynuować pracę mimo upływu ważności dokumentów poświadczających legalność zatrudnienia podczas oczekiwania na wydanie decyzji na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy.

Po złożeniu wniosku na pobyt czasowy z dostępem do rynku pracy (bądź wysłaniu wniosku pocztą) cudzoziemiec uzyskuje legalny pobyt w Polsce do czasu rozpatrzenia i wydania decyzji pozytywnej bądź negatywnej przez organ rozpatrujący wniosek. Następnie urząd wyznacza termin, w którym określa kiedy cudzoziemiec powinien stawić się w urzędzie celem pobrania od niego odcisków palców oraz uzupełnienia wymaganych w procedurze dokumentów. Ważnym jest, aby cudzoziemiec w dniu składania linii papilarnych w urzędzie otrzymał do paszportu stampilę od wojewody, która potwierdza legalność pobytu na terytorium RP do czasu zakończenia sprawy.

Przedłużenie pobytu pracownika z Ukrainy

W sytuacji, w której cudzoziemiec posługujący się paszportem biometrycznym (uprawniającym do pobytu w Polsce w okresie 90 dni – dotyczy Ukraińców i Gruzinów), posiadał w nim wizę, której termin ważności upłynął, a pula przysługujących mu dni do legalnego pobytu na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego nie została przekroczona, cudzoziemiec może pozostać w Polsce bez konieczności przekraczania granicy w celu „uruchomienia” ruchu bezwizowego.

Przykład

„Uruchomienie” ruchu bezwizowego bez przekraczania granicy

Cudzoziemiec posiada w paszporcie biometrycznym tylko wizę D05 (wiza wydawana na podstawie zezwolenia typ A). Termin ważności wizy upływa 22 marca 2019 r. cudzoziemiec nie musi przekraczać granicy aby „uruchomić” ruch bezwizowy. Może kontynuować zatrudnienie na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy w ramach ruchu bezwizowego. Tym samym pozostaje u Pracodawcy na kolejne 3 miesiące.

Przykład

Ruch bezwizowy - przedłużenie legalnego pobytu

Cudzoziemiec przyjechał do Polski 21 marca 2019 w ramach ruchu bezwizowego. Oznacza to, że jego legalny pobyt kończy się 19 czerwca 2019 r. Pracodawca zarejestrował oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy od 1 kwietnia 2019 r. do 18 czerwca 2019 r. (88 dni). Aby przedłużyć legalny pobyt z możliwością pracy, cudzoziemiec musi złożyć wniosek o pobyt czasowy i pracę najpóźniej 19 czerwca 2019 r. Pracodawca może wystąpić do Urzędu Pracy o kolejne oświadczenie na maksymalny czas 92 dni, zaznaczając we wniosku w punkcie 5.2 podpunkt B, to jest „dla cudzoziemca, który będzie składał wniosek na pobyt czasowy”.

Zbyt długi czas oczekiwania na decyzję a utrata prawa do pracy

Biorąc pod uwagę terminy oczekiwania na decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, może okazać się, że cudzoziemiec w trakcie trwania procedury straci prawo do pracy. Aby temu zapobiec, Pracodawca powinien wnioskować o zezwolenie na pracę. Cudzoziemiec posiadający stempel w paszporcie nie ma wówczas potrzeby wyjeżdżania i wyrabiania wizy na tej podstawie.

Skontaktuj się z nami, a poprowadzimy Twoją firmę szybko i sprawnie przez gąszcz skomplikowanych procedur. Wspólnie przygotujemy dokumenty i załatwimy wszelkie formalności.

Pytanie od naszego Klienta

Pracownik-Cudzoziemiec na początku 2018 r. otrzymał pierwsze pozwolenie na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz umowę o pracę na okres od 02.01.2018 r. do 01.01.2019 r. (zezwolenie typ A). Kolejne zezwolenie zostało wydane od 02.01.2019 r. do 01.01.2020 r. Pracownik wyjechał do swojego Państwa w celu uzyskania wizy. 

Czy następna umowa o pracę powinna zostać przedłużona w oparciu o nowe zezwolenie (ciągiem) czy dopiero od momentu uzyskania wizy? Pracownik wyjechał w celu uzyskania aktualnej wizy i wrócił pod koniec stycznia bieżącego roku.

Rozwiązanie

W sytuacji, kiedy Cudzoziemiec kontynuuje pracę na podstawie tego samego zezwolenia, wydanego na rzecz tego samego Pracodawcy i takich samych warunkach, nie ma potrzeby rozwiązywania z nim umowy o pracę – może kontynuować zatrudnienie. Na czas wyjazdu pracownika w celu wydania nowej wizy można wpisać mu urlop bezpłatny lub wypoczynkowy. Jeżeli jednak Pracodawca woli uniknąć wysyłania pracownika na urlop, może podpisać z nim nową umowę po powrocie do Polski na podstawie nowej wizy.

Podstawa prawna:

  • art. 59 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
  • art. 64 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
  • art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
  • art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
  • art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
  • art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
  • art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 2013 poz. 1650 ze zm.).
  • §4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2345).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina).
Call Now ButtonScroll to Top