jacek-dylag-PMxT0XtQ--A-unsplash
Magdalena Piszczek - NeedPermit

Magdalena Piszczek

Ekspert ds. legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

Jak uzyskać numer PESEL dla Cudzoziemca?

Z punktu widzenia Cudzoziemca posiadanie numeru PESEL jest znacznym ułatwieniem w bieżących sprawach urzędowych. Dzięki numerowi PESEL Cudzoziemcowi prościej będzie założyć konto bankowe, spółkę czy zawierać umowy. Numer PESEL może być również identyfikatorem podatkowym, jeśli Cudzoziemiec nie prowadzi działalności gospodarczej i nie posiada nadanego numeru NIP. Jak uzyskać PESEL dla Cudzoziemca?

Czym jest numer PESEL i do czego może być przydatny?

W uproszczeniu numer PESEL jest ciągiem liczb, przypisanym do danej osoby fizycznej. Przy jego pomocy osoba może w prosty sposób potwierdzić swoją tożsamość przed urzędami i instytucjami. Numer PESEL jest bowiem zarejestrowany w systemie Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności. PESEL jest przydzielany przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji z urzędu lub na wniosek. Na numer PESEL składa się ciąg jedenastu cyfr zawierających m.in.: datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.

Nadanie numeru PESEL z urzędu w przypadku zameldowania

Cudzoziemiec niebędący obywatelem Polski musi samodzielnie postarać się o nadanie numeru PESEL. Istnieją dwie podstawy, które umożliwiają Cudzoziemcowi mieszkającemu w Polsce na aplikowanie o zapis w bazie PESEL i nadanie numeru.

Jeżeli Cudzoziemiec planuje pozostać w Polsce na dłużej, może uzyskać PESEL z urzędu, jeśli wypełni obowiązek meldunkowy. Zameldować się może Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie dokumentów uprawniających go do pobytu (np. ważnej wizy lub karty pobytu). Ponadto Cudzoziemiec musi dysponować tytułem prawnym, z którego wynika, iż zamieszkuje on w Polsce. Dokumentem tym może być umowa najmu bądź akt własności nieruchomości, jeżeli Cudzoziemiec jest jej właścicielem. Z umową najmu (bądź aktem własności lokalu) oraz z ważnym paszportem oraz wizą (lub kartą pobytu) Cudzoziemiec winien udać się do urzędu miasta/gminy (właściwym ze względu na miejsce położenia lokalu). W urzędzie należy wypełnić stosowny formularz w języku polskim. Złożenie wniosku meldunkowego jest bezpłatnie. Jeśli zatem Cudzoziemiec zamelduje się w Polsce na pobyt stały bądź czasowy, to urząd gminy lub miasta przyzna mu numer PESEL z urzędu.

Nadanie numeru PESEL na wniosek Cudzoziemca

Jeśli Cudzoziemiec nie przebywa i nie mieszka w Polsce na stałe, ale np. prowadzi w Polsce działalność gospodarczą, numer PESEL może znacząco ułatwić mu bieżące funkcjonowanie. Aby Cudzoziemiec w takim przypadku mógł uzyskać pożądany numer PESEL, powinien złożyć w urzędzie gminy lub miasta stosowny wniosek o jego nadanie.

We wniosku Cudzoziemiec musi wskazać swoje dane osobowe (imiona, nazwisko, adres do korespondencji, płeć, datę urodzenia, kraj urodzenia, kraj miejsca zamieszkania, obywatelstwo oraz serię i numer paszportu wraz z datą jego ważności). Dodatkowo wnioskodawca zobowiązany jest wykazać swój stan cywilny i wskazać dane współmałżonka. We wniosku Cudzoziemiec wybiera również sposób, w jaki ma zostać mu dostarczony numer PESEL (listownie bądź elektronicznie).

Podstawa prawna uzyskania PESEL-u dla Cudzoziemca

Istotną rubryką we wniosku o nadanie numeru PESEL jest rubryka, w której Cudzoziemiec musi wskazać podstawę prawną, na jakiej opiera swój wniosek.

Jeśli jakiś urząd żąda od Cudzoziemca podania numeru PESEL, Cudzoziemiec może podać podstawę prawną, na podstawie której żąda się od niego wylegitymowania numerem PESEL.

Jeśli jednak nikt od Cudzoziemca nie wymaga numeru PESEL, podstawą prawną może być rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego. Rozporządzenie to reguluje zasady przyznawania i zakładania tzw. profilu ePUAP. Profil ten pozwala na elektroniczne występowanie z wnioskami do różnych urzędów i instytucji. Posiadanie numeru PESEL znacząco ułatwia założenie profilu ePUAP. Podsumowując, jeśli Cudzoziemiec wskaże swoje dane osobowe we wniosku oraz wykaże, że numer PESEL jest mu potrzebny, gdyż żąda tego jakiś urząd bądź pragnie pozyskać profil ePUAP, to właściwy urząd nada mu wnioskowany numer.

Czy Cudzoziemiec musi mieć nadany numer PESEL?

Choć posiadanie numeru PESEL przez Cudzoziemca nie jest obligatoryjne, w dłuższej perspektywie jego pozyskanie może być bardzo wskazane. O podanie numeru PESEL może poprosić pracodawca cudzoziemca. Posiadanie PESEL-u pracownika-cudzoziemca może ułatwić pracodawcy prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku PIT i składek ZUS od wynagrodzenia cudzoziemca.

 

Podstawa prawna:

  • art. 40 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427 ze zm.).
  • art. 41 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427 ze zm.).
  • art. 42 ust. 1 – 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427 ze zm.).
  • art. 43 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. 2010 nr 217 poz. 1427 ze zm.).
  • § 1 oraz § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. 2012 poz. 74 ze zm.).
  • § 3 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760 ze zm.).
Scroll to Top Call Now Button